Användarvillkor för Novartis chattbot | Speak Migraine

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Friskrivning

Denna chattbot är ingen medicinteknisk produkt. Denna chattbot är endast avsedd för informations- och utbildningsändamål. 

Denna chattbot och informationen den genererar ska inte användas som grund för diagnos, övervakning, handläggning eller behandling av sjukdomar eller andra medicinska tillstånd. Den är endast avsedd för personligt bruk och för att få information. Den är inte avsedd för och tillhandahåller inga metoder eller verktyg för självdiagnos av något medicinsk tillstånd Den som använder denna chattbot och har frågor om sin hälsa eller medicinska problem ska kontakta sjukvården (t.ex. sin läkare eller vårdcentral).   Novartis garanterar inte säkerheten för information som sparas i denna app eller på din dator/mobila enhet eller överförs från appen. Du måste läsa och godkänna Användningsvillkoren nedan för att få åtkomst till appen. Detta verktyg publiceras av Novartis Sverige AB. Det är avsett för en global publik.

Användningsvillkor

 1. Denna online chattbot (nedan kallad Applikationen) görs tillgänglig för dig av Novartis Sverige AB (nedan kallade Novartis) utan kostnad för användning på din dator, telefon eller annan mobil enhet (nedan kallade din Enhet) via Facebookplattformen (andra användningsvillkor gäller för användare av Facebookplattformen med tillhörande tjänster. Du måste samtycka till och godkänna alla användningsvillkor, annars har du inte rätt att använda Applikationen) eller en fristående webbplats. Du kan dock behöva betala standardpriser till leverantörer av trådlösa tjänster eller telefonitjänster eller till andra parter som inte är knutna till Novartis vid användning av Applikationen.  Genom att använda Applikationen samtycker du till Användningsvillkoren för den.
 2. Du kan använda Applikationen, inklusive material, produkter och program som ingår i Applikationen (nedan kallat Innehållet) enbart för eget, icke-kommersiellt bruk och förutsatt att du följer dessa Användningsvillkor och alla upphovsrättsliga eller andra immaterialrättsliga meddelanden som gäller Innehållet som du laddar ner, visar, skriver ut eller på annat sätt använder (sådana aktiviteter innebär Användning).  Detta är den enda licens eller rättighet som du får med avseende på Applikationen och Innehållet.
 3. Förutom om något annat anges utvecklades Applikationen av Novartis och ägs och skyddas under upphovsrättslagstiftningen. All återgivning, anpassning och ändring utan tillstånd är olaglig.
 4. Novartis kan uppdatera, ändra, avbryta eller stoppa någon eller alla funktioner i Applikationen eller Innehållet (inklusive dessa Användningsvillkor) och göra ändringar, korrigeringar och/eller förbättringar i Applikationen eller Innehållet (inklusive dessa Användningsvillkor), när som helst och utan att meddela dig. Novartis ansvarar inte för några kostnader, förluster eller skador som du kan ådra dig till följd av att någon eller alla funktioner i Applikationen eller Innehållet har ändrats, avbrutits eller stoppats. 
 5. När du använder Applikationen och Innehållet är du ensam ansvarig för:
  • att se till att du använder den senaste tillgängliga versionen av Applikationen.
  • eventuella skador på din Enhet och förlust eller förvanskning av information som du lagrar i Enheten och som härrör från Användningen av Applikationen eller Innehållet eller interaktionen mellan denna Applikation eller detta Innehåll och andra applikationer eller program som du kan ladda ned eller använda.
  • upprätthålla den fysiska säkerheten för din Enhet och integriteten hos dina data.
  • Novartis ansvarar inte för några kostnader, förluster eller skador som du ådrar dig till följd av din underlåtenhet att fullgöra någon av dessa skyldigheter.
 6. När du använder Applikationen och Innehållet får du inte:
  • modifiera, redigera, förbättra, sälja vidare, baklängesutveckla, ändra eller på annat sätt påverka Applikationens funktioner på något sätt.
  • ägna dig åt systematisk kopiering och omfattande spridning av Innehållet till allmänheten.
  • bryta mot dessa användarvillkor.
 7. Med undantag för vad som anges i Sekretessmeddelandet gäller att all information och allt material som du skickar till Novartis från eller om Applikationen via elektronisk dataöverföring eller på annat sätt, inklusive alla data, frågor, kommentarer, förslag eller liknande, är och kommer att behandlas som icke konfidentiellt och är inte din egendom. Novartis kan aggregera och anonymisera Användarens svar och dela dem med sjukvårdspersonal för utbildningsändamål. Med undantag av personuppgifter blir all information som du skickar till Novartis eller dess dotterbolag deras egendom och kan användas för alla ändamål, inklusive reproduceras, röjas, överföras, publiceras, skickas ut eller anslås. Novartis har rätt att för alla ändamål, inklusive utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter, använda alla idéer, koncept, kunnande och tekniker som återfinns i någon kommunikation som du skickar till Novartis från eller om Applikationen. 
 8. Härmed friskriver du och samtycker till att hålla Novartis och dess dotterbolag, och alla deras styrelseledamöter, direktörer, aktieägare, anställda och representanter, skadeslösa från alla krav, kostnader, förluster, betalningsansvar och skador av alla slag, oavsett om de är direkta eller indirekta, särskilda skador, följdskador eller andra skador, oavsett om de uppstår till följd av handling eller underlåtenhet som medför skadeståndsrätt (inklusive aktiv, passiv eller påstådd underlåtenhet), kontrakt, garanti, strikt ansvar, tillitsansvar eller enligt något annat begrepp, och oavsett om Novartis har underrättats om möjligheten av sådana skador, som i varje fall uppstår till följd av eller i samband med din Användning av Applikationen och/eller Innehållet eller till följd av Novartis användning av information som du har skickat till Novartis från eller om Applikationen. Vissa domsrätter tillåter inte att underförstådda garantier utesluts, och det kan därför hända att ovannämnda undantag inte gäller för dig. Du kan också ha andra rättigheter som varierar från domsrätt till domsrätt.
 9. Information i Innehållet tillhandahålls av Novartis endast som allmän information och utgör inte medicinsk information. Om du har en sjukdom eller behöver medicinsk rådgivning ska du utan dröjsmål kontakta sjukvården (t.ex. din läkare eller vårdcentral). Denna Applikation tillhandahåller inte någon individuell medicinsk diagnos eller patientspecifika behandlingsråd.
 10. BÅDE APPLIKATIONEN OCH INNEHÅLLET TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”. NOVARTIS FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA OCH LAGSTADGADE GARANTIER, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING TILL, ALLA GARANTIER VAD AVSER SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, OSTÖRD ANVÄNDNING OCH ICKE-INTRÅNG. NOVARTIS FRISKRIVER SIG VIDARE UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA GARANTIER AVSEENDE TILLFÖRLITLIGHET, AKTUALITET, KORREKTHET, FULLSTÄNDIGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH/ELLER PRESTANDA HOS APPLIKATIONEN ELLER INNEHÅLLET SAMT FRÅN ALLA GARANTIER FÖR ATT APPLIKATIONEN ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER ELLER FÖR ATT APPLIKATIONEN ÄR KOMPATIBEL MED DIN ENHET ELLER DESS OPERATIVSYSTEM. NOVARTIS GARANTERAR INTE SÄKERHETEN ELLER SEKRETESSEN FÖR DATA SOM LAGRAS PÅ ELLER SKICKAS FRÅN ENHETEN. Vissa domsrätter tillåter inte att underförstådda garantier utesluts, och det kan därför hända att ovannämnda undantag inte gäller för dig. Du kan också ha andra rättigheter som varierar från domsrätt till domsrätt.
 11. Din Användning av dessa Användningsvillkor ska regleras och tolkas i enlighet med svensk lag utan hänsyn till dess bestämmelser om kollisionsnormer. Alla tvister som uppstår till följd av eller i samband med din Användning eller dessa Användningsvillkor ska avgöras i en domstol med behörig domsrätt i Stockholm, och parterna samtycker uttryckligen till nämnda domstols domsrätt för alla ändamål i samband med din Användning eller dessa Användningsvillkor.
 12. Om något avsnitt eller villkor i dessa Användningsvillkor konstateras vara ogiltigt ska detta inte påverka giltigheten hos något annat avsnitt eller villkor i dessa Användningsvillkor.

Sekretessmeddelande

 • Personuppgifter, i betydelsen uppgifter som enskilt eller i kombination med annan information identifierar dig eller kan användas för att identifiera dig eller dina personliga kännetecken, t.ex. namn eller kontaktuppgifter (nedan kallade Personuppgifter) under din användning av Applikationen. Insamling och behandling av Personuppgifter inom Applikationen regleras av Sekretessmeddelande för chattboten.
 • Denna Applikation innehåller inga cookies eller andra spårningsmetoder, förutom de som krävs för Applikationens funktion.
 • Användning av Applikationen utgör samtycke till dess användning enligt  beskrivningen i Användningsvillkoren och Sekretessmeddelandet.


Sekretessmeddelande för chattboten

Personuppgifter som samlas in

De uppgifter chattboten samlar in från dig kan inkludera en unik kod för webbkundsidentifiering, en unik identifieringskod för Facebook (om du använder chattboten via Facebook), ditt för- och efternamn, plats, dina preferenser för påminnelse, din patienttyp, de ämnen du har uttryckt intresse för under samtalen med chattboten, tidsstämpeln för dina interaktioner och ditt samtycke till dessa Användningsvillkor. Dessutom kan Novartis Sverige AB registrera din samtalshistorik, inklusive svar på frågor från chattboten, återkopplingspoäng och kommentarer du har gjort i chatten.

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in. Syfte med och motivering för insamlingen av personuppgifter 

Baserat på ditt samtycke kommer dessa uppgifter att användas av Novartis Sverige AB och företagen i Novartisgruppen (nedan kallade Novartis) för att erbjuda dig en så relevant upplevelse som möjligt. Novartis kommer ihåg dina val för att kunna anpassa svaren och dina preferenser för påminnelser för att skicka lämpliga påminnelser till dig. Vid behov sparar Novartis ytterligare uppgifter för att säkerställa efterlevnad av alla regulatoriska krav som gäller biverkningar och klagomål på produkttestning, men endast om du skriver in text manuellt i Facebook Messenger eller webbkanaler.   

Dina uppgifter sparas i två format:

Uppgifter som sparas av Facebook: 

Specifik information om din Facebookprofil kommer att delas av Facebook med chattboten under hela din session (dvs. din samverkan med chattboten) för att chatten ska bli mer personlig. De uppgifter Facebook delar är: en unik identiferingskod, ditt förnamn, din plats och din bild från Facebookprofilen. Dessa uppgifter sparas inte annat än under den specifika chattbotsessionen. När du har avslutat sessionen raderas uppgifterna automatiskt och Novartis har inte längre tillgång till dem. 

Uppgifter som sparas av Novartis: 

Information som gäller dina inlägg i chatten och personliga preferenser du registrerar kommer att sparas i en databas av agenter som handlar för Novartis räkning. Informationen som Novartis registrerar är: de preferenser du har begärt för påminnelser, din samtalshistorik, manuellt inskriven text och tidstämpeln för samtalet.
Om en användare skriver in text manuellt vidarebefordras texten automatiskt till lämpliga Novartiskontakter, vilket kan krävas enligt bestämmelser för uppföljning antingen i Facebook Messenger, webbkanalen eller genom annan kommunikationskanal, såsom e-post om det tillhandahålls, och endast om texten innehåller en biverkning eller ett klagomål på en produkttestning. I dessa fall måste kompletterande uppgifter om dig sparas tills all lämplig kommunikation har slutförts, vilket kan inkludera obligatorisk rapportering till tillsynsmyndigheter. Informationen kommer även att inkludera en användaridentifering som skapas via Facebook eller webbkanalen, ditt namn, en tidsstämpel för händelsen samt all text som skrivs in i chatten.  Denna information används endast i samband med den relaterade händelsen och kommer att krypteras och raderas när tillsynsorganen tillåter. Informationen kommer att krypteras och sparas i en särskild dokumentdatabas med åtkomst endast för det specifika ändamålet att svara på eller på annat sätt lösa en biverkning eller ett klagomål på en produkttestning.
Novartis kommer inte att ha direkt tillgång till dina personuppgifter och endast få aggregerade och anonymiserade uppgifter från tredjeparter som agerar för deras räkning, förutom om Novartis är skyldiga att ha tillgång till uppgifterna enligt tillämplig lag, domstolsbeslut eller nationell lagstiftning, eller om det krävs av annat skäl som stöd för brottsutredning eller annan rättslig utredning eller annat rättsligt förfarande här eller utomlands.
Anonymiserad information kommer även att behandlas för att utföra analyser gällande användning av chattboten och för kontinuerlig uppdatering och förbättring av chattbotens funktioner som stöd för samverkan med användare och vid svar på önskemål och frågor från användare med målet att erbjuda chattbotanvändarna en bättre och mer anpassad tjänst. 

Utlämnande av personuppgifter till tredjeparter 

Dina personuppgifter kommer att behandlas av tredjeparter som agerar för Novartis räkning, i enlighet med de syften som beskrivs i detta meddelande. Dessa tredjeparter kan finnas i länder eller områden som inte erbjuder samma dataskyddsnivå som ditt hemland. När behandlingen av dina personuppgifter delegeras till en sådan tredjepart kommer Novartis att säkerställa att tredjepart ger tillräckliga garantier när det gäller de tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder som tillämpas på behandlingen av dina personuppgifter.

Novartis har antagit bindande företagsregler (BCR, Binding Corporate Rules), en uppsättning principer, regler och verktyg från europeisk lagstiftning, för att säkerställa en effektiv dataskyddsnivå vid delning av personuppgifter inom Novartis, i synnerhet när det gäller överföring av personuppgifter utanför EES och Schweiz.

Novartis kommer inte att dela dina uppgifter med någon som inte har direkt koppling till detta syfte.

Lagring av personuppgifter

Dina uppgifter kommer att raderas automatiskt om du inte är aktiv i chattboten under 18 månader. 
Det kan finnas fall när dina personuppgifter eller delar av dessa kan sparas under en längre period om Novartis är skyldiga att spara uppgifterna enligt tillämplig lag, domstolsbeslut eller nationell lagstiftning eller om det krävs av annat skäl som stöd för brottsutredning eller annan rättslig utredning eller annat rättsligt förfarande här eller utomlands. 

Skydd av dina personuppgifter

Novartis har vidtagit lämpliga tekniska och administrativa åtgärder för att erbjuda en adekvat säkerhets- och sekretessnivå för dina personuppgifter, med hänsyn till typen av uppgifter och risken med behandling av sådana uppgifter. Syftet med detta är att skydda uppgifterna från att förstöras oavsiktligt eller på olagligt sätt, oavsiktligt förloras, utlämnas eller kommas åt utan behörighet och från andra olagliga former av behandling.,   Vidare uppfyller Novartis följande skyldigheter vid behandling av dina personuppgifter:

 • Novartis samlar in och behandlar endast personuppgifter som är adekvata, relevanta och inte går utöver vad som krävs för syftena enligt ovan.
 • Novartis säkerställer att dina personuppgifter hålls aktuella och korrekta. För det senare ändamålet kan vi begära att du bekräftar de personuppgifter vi har om dig. Vi ser också gärna att du spontant meddelar oss när dina personliga förhållanden ändras så att vi kan se till dina personuppgifter hålls aktuella.

Utövande av rätten till åtkomst och kontaktuppgifter

Du har följande rättigheter enligt villkoren och inom lagens ramar:

 • rätt till åtkomst till dina personuppgifter som behandlas av oss och, om du tror att någon uppgift om dig är felaktig, föråldrad eller ofullständig, rätt att begära korrigering eller uppdatering, 
 • rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller att behandlingen av dem begränsas till specifika behandlingskategorier, 
 • rätt att när som helst återkalla ditt samtycke utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen före återkallandet,  
 • rätt att när som helst invända mot hela eller delar av behandlingen av dina personuppgifter, 
 • rätt att invända mot att en kommunikationskanal används för direktreklam, och
 • i den mån det är tillämpligt, rätt att begära portabilitet för dina personuppgifter, dvs. att de personuppgifter du har lämnat till oss återlämnas till dig eller överförs till en person du utser, i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format utan hinder från oss och med tillämpning av dina sekretess skyldigheter.

Om du vid någon tidpunkt vill kontrollera de uppgifter som lagras om dig kan du göra detta genom att välja menyalternativet i Facebook Messenger eller webbkanalen som heter "Manage my data". Det ger dig möjlighet att:

 • Omedelbart begära en logg med uppgifterna för din användarprofil med menyalternativet "Manage my data". Uppgifterna presenteras för dig via chattgränssnittet, oberoende av om du använder Facebook Messenger eller webben.
 • Beroende på vilken version av chattboten du använder erbjuder "Novartis Pharma AG" 2 metoder för att begära att de lagrade uppgifterna om dig raderas:
  • Chattgränssnittet ger anvisningar att mejla den dataskyddsansvariga hos Novartis AG och begära att uppgifterna raderas. Mejladressen för denna begäran är [email protected]. Lägg märke till att när du begär att lagrade uppgifter om dig ska raderas kommer Novartis Pharma AG att ta bort din användarprofil, dina preferenser och din historik från sina databaser. Däremot kommer din samtalshistorik fortfarande att bevaras av Facebook, i enlighet med användaravtalet för Facebookplattformen.
  • Du kan begära att dina uppgifter raderas omgående. När du har valt "Manage my Data" i chattbotmenyn visar gränssnittet alternativet att omedelbart radera dina uppgifter. Om du väljer det alternativet kommer Novartis Pharma AG att rensa dina uppgifter från sina databaser inom 48 timmar från begäran. Lägg märke till att din samtalshistorik i vissa fall fortfarande kommer att finnas kvar på Facebook i enlighet med användaravtalet för Facebookplattformen.

Om du har frågor eller inte är nöjd med hur Novartis behandlar dina personuppgifter, eller om du vill utöva rättigheterna ovan, kan du skicka ett mejl till [email protected]. När du kontaktar Novartis, beskriv ditt förhållande till och/eller vad du har haft för samröre med oss. Om du vill få information om dina personuppgifter, lägg även till en inskannad bild av ditt ID-kort för identifiering. Vi kommer att använda detta endast för att bekräfta din identitet. När du skickar en sådan inskannad bild, se till att maskera ditt foto och ditt personnummer eller motsvarande.